1 Eugenio Sani - 2 Gianni Monteverdi - 3 Lindo Maghenzani - 6 Don Adelmo Monica - 4 Pietro Maccaferri

5 Mario Bellini ?